Anatomija sociomargine

fan ho, construction 1957(Do zuba u vremenu: zbornik poezije socijalne tematike, uredili Ivana Maksić i Predrag Milojević, Presing, Mladenovac, 2014)

Piše: Vladimir B. Perić

Prodrti pesničkim konceptom do srži socijalne nejednakosti, sa jedne strane i razotkriti prirodu dinamičkih procesā u društvu, koji su rezultat tih nesrazmera, na drugoj,  bila je namera zbornika poezije socijalne tematike Do zuba u vremenu. Sagledavanje anatomije socijalne skrajnutosti, sociomargine, vodiće nas poetskim krvotokom kojim struje pre svega dekadencija, satiričnost i borbenost.

Morfologiju skrajnutosti sveta predmetā čini veliki diverzitet marginalnih socijalnih formacija osvedočenih u tekstovima: žene, Romi, jeftina radna snaga, nezaposleni, bolesni. Margine se kreću, prožimaju, interferiraju, transformišu iz oblika u oblik, što je nevoljna posledica metabolizma socijalnog kancera koji metastazira. Osovinu (kičmu) marginalizacionih procesa čini prećutkivanje, izopštavanje, onemogućavanje humanom subjektu da se afirmiše, svesno unižavanje u manjoj, i njegovo podlo zavođenje u većoj meri, što za posledicu ima održavanje žrtve u stanju nep(r)obuđenosti.

Hegemonija i nemogućnost sagledavanja subjekta da je stešnjen, uzrok je depresije koja organski prožima lirske subjekte – njihovo telo, psihu. Subjekat, bolje reći objekat, ulazi u spiralnu dijalektičku igru sa ruiniranim prostorom u kome obitava. Telo je žrtva strukturno postavljenih sistema-mašina koje drobe dno društvene piramide: fabrika nagriza i spolja i iznutra, zubi trule, crni žuljevi se množe, odojčad zakržljava. Sakaćenja i hronične bolesti poput ciroze jetre, indikatori su ciklusa siromaštva koji jedinku dovode u akutni psiho-spazam: “Žene su stajale i ubadale žice u kalupe. Širio se sumpor, grizao naše kose i lica, jeo duše, ruke, nokte./ Ovde smo svi bili isti – izgubljeni životi.”

Kada marginalizovani entitet spozna da je ne-voljno u sistemu u kome se produkuju obmane, simulakrumi centara moći, javlja se želja za egzistencijalnim preobražajem – oslobođenjem. Žaoke kojim se brani korpuskula u obolelom društvenom organizmu različitog su obima i dubine dejstva: one su ironične, sarkastične ili cinične. Ironijom se život oksimoronski kvalifikuje kao “slatki čemer” a  za demokratiju se pravi filisterski kvaziakadmski “naučni samit”. Sarkastično pevanje i mišljenje zariva se u fabrički organizam koji predstavlja svojevsrstan holokaust u kome socijalni pesnici izriču da “mi radnici ćemo našim telima hraniti visoke peći“. Cinizam je poslednji refleks obespravljene jedinke svesne da će ga sistem proždrati. Cinizam je hladan, rezigniran, i u tome leži njegova snaga. Cinizam je dekonstruktivan – lako se prividno premešta sa kranje margine u centar moći. Tada se stvari nazivaju pravim imenom jer “bori se kao i drugi, nisi ti jedini rob”. Čovek se sinegdohski svodi na monetarno telo ili na konzumentski kontjener za čokoladnu svinjetinu.

P(r)obuđenom sopstvu tako se pruža opcija izbora borbenosti/defetizma. Reaktivni dijapazon lirskog subjekta u Zborniku kreće se od autodestrukcije i rezignacije, preko prazne (deklarativne) pobune, do borbe umetnošću. Tkivo socijalne antologije tako tvore stihovi u kome društvena ćelija, gutajući neplaćene račune, guta i svoju smrt kojom zadobija slobodu. Ona potvrđuje ugroženi identitet „mlaćenjem praznim pištoljem“, ritmično protestuje jer se ne miri sa ignorisanjem sistema i sopstvenim brisanjem sa platnih spiskova. Čovek-koji-oseća tako sizifovski primorava sebe da piše, on to mora da radi, jer zna da je pevanje jedina preostala potvrda egzistiranja.

 

Vladimir B. Perić

You must be logged in to post a comment Login